ការ​បម្លែង​ភាសា​ចិន​

បម្លែង​អត្ថបទ​ភាសា​ចិន​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ប្រព័ន្ធ​សរសេរ​ភាសា​ចិន​មួយ​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​សរសេរ​មួយ​ទៀត ។ បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ បើ​អ្នក​បើក​ការគាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​ ឧបករណ៍​ - ជម្រើស​ - ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

បម្លែង​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​បុរាណ​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​សាមញ្ញ ។ចុច​ យល់​ព្រម​ ដើម្បី​បម្លែង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។

Simplified Chinese to traditional Chinese

បម្លែង​តួ​អក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​សាមញ្ញ​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​បុរាណ ។ ចុច​ យល់​ព្រម​ ដើម្បី​បម្លែង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង ។

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

បម្លែង​ពាក្យ​ដែល​មាន​តួអក្សរ​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ពាក្យ​ទូទៅ​ ។ បន្ទាប់​ពី​បាន​វិភាគ​រក​បញ្ជី​ហើយ អត្ថបទ​ដែល​នៅ​សល់​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ម្តង​មួយ​តួអក្សរ​ ។

កែសម្រួល​ពាក្យ

បើក​ប្រអប់​ កែ​សម្រួល​វចនា​នុក្រម​ ​ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​បញ្ជី​ពាក្យ​បម្លែង​បាន​ ។