ភាសា

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដែឡ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​បញ្ជាក់​ភាសា ។

ការ​បម្លែង​ហាន់ហ្គូល/ហាន់ចា

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

ការ​បម្លែង​ភាសា​ចិន​

បម្លែង​អត្ថបទ​ភាសា​ចិន​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ប្រព័ន្ធ​សរសេរ​ភាសា​ចិន​មួយ​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​សរសេរ​មួយ​ទៀត ។ បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ បើ​អ្នក​បើក​ការគាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​ ឧបករណ៍​ - ជម្រើស​ - ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា ។

កម្រង​វេវចនសព្ទ

បើក​ប្រអប់​ ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ​បច្ចុប្បន្ន​​ដោយ​សទិស​ន័យ​ ឬ​ពាក្យ​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នា​ ។

វចនានុក្រម​លើ​បណ្ដាញ​ជា​ច្រើនទៀត

បើក​កម្មវិធី​រុករក​លំនាំដើម​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្នែក​បន្ថែម​វចនានុក្រម ។