អត្ថបទ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​​ប្លង់​ និង​​ ​ការ​បោះ​យុថ្កា​ សម្រាប់​អត្ថបទ​ក្នុង​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​វត្ថុ​អត្ថបទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ -


ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មាន​តែ​សម្រាប់​គូរ​វត្ថុ ដែល​អាច​មាន​អត្ថបទ ឧទាហរណ៍​សម្រាប់​ចតុកោណ​កែង ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​សម្រាប់​បន្ទាត់ ។

អត្ថបទ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​ប្លង់​ និង យុថ្កា​សម្រាប់​អត្ថបទ​ក្នុង​វត្ថុគំនូរ​​ ឬ​វត្ថុ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ចលនា​អត្ថបទ

​បន្ថែម​បែប​ផែន​ចលនា​ទៅ​អត្ថបទ​​​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​ដែ​ល​បាន​ជ្រើស ។​

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.