ធរណីមាត្រ​

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ ជ្រើស​ បែបផែន​ត្រីមាត្រ - ផ្ទាំង ធរណីមាត្រ


ធរណីមាត្រ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​រាង​សម្រាប់​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ​ដែល​​បាន​ជ្រើស​ ។

គែម​មូល

Enter the amount by which you want to round the corners of the selected 3D object.

ជម្រៅ​​មាត្រដ្ឋាន

Enter the amount by which to increase or decrease the area of the front side of the selected 3D object.

មុំ​បង្វិល

Enter the angle in degrees to rotate the selected 3D rotation object.

ជម្រៅ​

Enter the extrusion depth for the selected 3D object. This option is not valid for 3D rotation objects.

ចម្រៀក

អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចំនួន​ចម្រៀក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គូរ​វត្ថុ​បង្វិល​​ត្រីមាត្រ​មួយ ។

ផ្ដេក

Enter the number of horizontal segments to use in the selected 3D rotation object.

បញ្ឈរ

Enter the number of vertical segments to use in the selected 3D rotation object

ធម្មតា

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែ​ប្រែ​រចនាប័ទ្ម​ការ​បង្ហាញ​របស់​ផ្ទៃ​​ត្រីមាត្រ ។

វត្ថុ​-ជាក់​លាក់

Renders the 3D surface according to the shape of the object. For example, a circular shape is rendered with a spherical surface.

រូប​តំណាង

វត្ថុ​-ជាក់​លាក់

រាប​ស្មើ

Renders the 3D surface as polygons.

រូប​តំណាង

រាប​ស្មើ

រាង​ស្វ៊ែរ

Renders a smooth 3D surface.

រូប​តំណាង

រាង​ស្វ៊ែរ

ដាក់​បញ្ច្រាស​ធម្មតា

Inverts the light source.

រូប​តំណាង

ដាក់​បញ្ច្រាស​ធម្មតា

ការ​បំភ្លឺ​សង​ខាង

Lights the object from the outside and the inside. To use an ambient light source, click this button, and then click the Invert Normals button.

រូប​តំណាង

ការ​បំភ្លឺ​សង​ខាង

សងខាង

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

រូប​តំណាង

សងខាង