ទ្រង់​ទ្រាយ​​ជួរឈរ

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ក្បាល​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ - ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ​ជួរ​ឈរ


ទ្រង់​ទ្រាយ

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​ជ្រើស ។

ការ​តម្រឹម

កំណត់​ជម្រើស​តម្រឹម​សម្រាប់​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស។