ទទឹង​ជួរ​ឈរ

​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទទឹង​​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ទទឹង​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ជួរ​ឈរ - ទទឹង

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ក្បាល​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ - ជ្រើស ទទឹង​ជួរ​ឈរ


អ្នក​​ក៏​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទទឹង​​​​​របស់​ជួរ​ឈរ​ ដោយ​អូស​អ្នក​បែង​ចែក​​​​​ទៅ​ក្បែរ​​ក្បាល​ជួរ​ឈរ ។​

ទទឹង

បញ្ចូល​ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​​ប្រើ ។

លៃ​តម្រូវ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​​​ពុម្ព​អក្សរ​បច្ចុប្បន្ន​ ។