ចេញ​ពី​ក្រុម​

ចេញ​ពី​ក្រុម​ ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​​អាច​កែ​សម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ក្នុង​ក្រុម​បាន​​ទៀត​ទេ​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​​ក្នុង​ក្រុម​​​ មាន​តែ​ក្រុម​​ក្នុង​ក្រុម​​ទេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បិទ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ដាក់​ជា​ក្រុម - ចេញ​ពី​ក្រុម (ឯកសារ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី)

ជ្រើស កែប្រែ - ចេញ​ពី​ក្រុម (ឯកសារ​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ចេញ​ពី​ក្រុម

រូបតំណាង

ចេញ​ពី​ក្រុម