ចូល​ក្នុង​​ក្រុម

បើក​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។ ប្រសិន​បើ​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​​​មាន​ក្រុម​​ក្នុងក្រុម​​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​​នៅ​លើ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ​ ។​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មិន​បំបែក​ក្រុម​វត្ថុ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ដាក់​ជា​ក្រុម - ចូល​ក្រុម (ឯកសារ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី)

ជ្រើស កែប្រែ - ចូល​ក្រុម (ឯកសារ​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ចូល​ក្រុម

រូបតំណាង

ចូល​ក្រុម


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​នីមួយៗ​ក្នុង​ក្រុម​មួយ​ សង្កត់​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​វត្ថុ ។