បំបែក​ក្រុម​

​បំបែក​​ក្រុម​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ជា​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ដាក់​ជា​ក្រុម - បំបែក​ក្រុម (ឯកសារ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី)

ជ្រើស កែប្រែ - បំបែក​ក្រុម (ឯកសារ​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស បំបែក​ក្រុម

រូបតំណាង

បំបែក​ក្រុម


ដើម្បី​បំបែក​ផ្នែក​ក្រុម​ក្នុង​ក្រុម​​​​​ ខាង​ក្នុ​ង​ក្រុម​មួយ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​នៅ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ ។