ដាក់​ជា​ក្រុម​

ដាក់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ក្រុម​ ដូច្នេះ​ពួក​វា​អាច​​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ទី​ជា​វត្ថុ​តែ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ដាក់​ជា​ក្រុម - ដាក់​ជា​ក្រុម (ឯកសារ​អត្ថបទ សៀវភៅ​បញ្ជី)

ជ្រើស កែប្រែ - ដាក់​ជា​ក្រុម (ឯកសារ​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ដាក់​ជា​ក្រុម - ដាក់​ជា​ក្រុម (វត្ថុ​សំណុំ​បែបបទ)

រូបតំណាង

ដាក់​ជា​ក្រុម


លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទោះ​បី​​ជា​​​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ដាក់​វត្ថុជាក្រុម​ក៏​ដោយ​ ។ ​អ្នក​អាច​ដាក់​ក្រុម​​​ក្នុងក្រុម​​ ដែល​អ្ន​កអាច​ដាក់​ក្រុម​មួយ​ក្នុង​ក្រុម​មួយ​ទៀត ។