ប្រអប់​សិល្បៈ​អក្សរ​ (កំណែ​មុន)

ប្រអប់ សិល្បៈ​អក្សរ នេះ​មាន​សម្រាប់​តែ​សិល្បៈ​អក្សរ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​បាន​បង្កើត​ដំបូង​សម្រាប់ OpenOffice.org 2.0 ។ ដំបូង​ អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស ឧបករណ៍ - ប្ដូរ​តាម​បំណង ដើម្បី​បន្ថែម​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ឬ​រូបតំណាង​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​នេះ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រអប់ សិល្បៈ​អក្សរ គឺ​មាន​សម្រាប់​តែ​សិល្បៈ​អក្សរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ចាស់ៗ​ដែល​បាន​បង្កើត​មុន OpenOffice.org 2.0 ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចូល​ទៅ ឧបករណ៍ - ប្ដូរ​តាម​តម្រូវ​ការ ដើម្បី​បន្ថែម​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ឬ​រូបតំណាង​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​នេះ។


អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​រាង​របស់​​បន្ទាត់​​គោល​អត្ថបទ ​ដើម្បី​ផ្គូ​ផ្គង ​​​ពាក់​កណ្តាលរង្វង់​​ ​ធ្នូ​ រង្វង់​ និង បន្ទាត់​ទម្រង់​សេរី ។

ការ​តម្រឹម​រូប​តំណាង

ជួរ​ដេក​កំពូល​មាន​រាង​បន្ទាត់​គោល​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖ កន្លះ​រង្វង់​ខាង​លើ កន្លះ​រង្វង់​ខាង​ក្រោម កន្លះ​រង្វង់​ខាង​ឆ្វេង​​ និង កន្លះ​រង្វង់​ខាង​ស្តាំ

ជួរ​ដេក​កណ្តាល​មាន​រាង​បន្ទាត់​គោល​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖ ធ្នូ​ខាង​លើ​ ធ្នូ​ខាង​ក្រោម ធ្នូ​ខាង​ឆ្វេង និង ធ្នូខាង​​ស្តាំ

ជួរ​ដេក​បាត​មាន​រាង​បន្ទាត់​គោល​ដូច​ខាង​ក្រោម​ ៖ រង្វង់​បើក រង្វង់​បិទ​ រង្វង់​បិទ​ II និង បើក​រង្វង់​បញ្ឈរ ។ សម្រាប់​លទ្ធផល​ដ៏​ល្អបំផុត​ វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវ​តែ​មាន​បន្ទាត់​អត្ថបទ​​ច្រើន​ជាង​ពីរ​​ ។

Removes baseline formatting.

រូប​តំណាង

បិទ

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline.

រូប​តំណាង

បង្វិល

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline and preserves the original vertical alignment of the individual characters.

រូប​តំណាង

ត្រង់​ទៅ​លើ

Horizontally slants the characters in the text object.

រូប​តំណាង

ទេរ ​​ផ្ដេក

Vertically slants the characters in the text object.

រូប​តំណាង

ទេរ ​​បញ្ឈរ

Reverses the text flow direction, and flips the text horizontally or vertically. To use this command, you must first apply a different baseline to the text.

រូប​តំណាង

ទិស

Aligns the text to the left end of the text baseline.

រូប​តំណាង

តម្រឹម​ឆ្វេង

Centers the text on the text baseline.

រូប​តំណាង

តម្រឹម​កណ្តាល​​

Aligns the text to the right end of the text baseline.

រូប​តំណាង

តម្រឹម​ស្តាំ

Resizes the text to fit the length of the text baseline.

រូប​តំណាង

អត្ថបទ​ទំហំ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Enter the amount of space that you want to leave between the text baseline and the base of the individual characters.

រូប​តំណាង

ចម្ងាយ

Enter the amount of space to leave between the beginning of the text baseline, and the beginning of the text.

រូប​តំណាង

ចូល​បន្ទាត់

Shows or hides the text baseline, or the edges of the selected object.

រូប​តំណាង

វណ្ឌវង្ក

Shows or hides the borders of the individual characters in the text.

រូប​តំណាង

វណ្ឌវង្ក​អត្ថបទ

Removes the shadow effects that you applied to the text.

រូប​តំណាង

គ្មាន​ស្រមោល

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

រូប​តំណាង

បញ្ឈរ

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

រូប​តំណាង

ភាព​ទេរ

ចម្ងាយ​ផ្ដេក

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow.

រូប​តំណាង

ចម្ងាយ X

ចម្ងាយ​បញ្ឈរ

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow.

រូប​តំណាង

ចម្ងាយ Y

ពណ៌​ស្រមោល

Select a color for the text shadow.