ទៅ​ស៊ុម

បោះយុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​​​ស៊ុមដែល​នៅ​ជុំវិញ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បោះ​យុថ្កា - ទៅ​ស៊ុម