ទៅ​ក្រឡា

បោះ​យុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្រឡា​មួយ​ ។​ រូប​តំណាង​យុថ្កា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​ក្រឡា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បោះ​យុថ្កា - ទៅ​ក្រឡា