យុថ្កា

កំណត់​​ជម្រើស​យុថ្កា​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - បោះ​យុថ្កា

បើក​របារ​ឧបករណ៍​រចនា​សំណុំ​បែបបទ ចុច

រូបតំណាង

ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា


អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្ដូរ​រវាង​ជម្រើស​បោះយុថ្កា ។

ទៅ​ទំព័រ

បោះ​យុថ្កា​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។