ទៅ​​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​ក្រោយ​អត្ថបទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - រៀបចំ - ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

រូបតំណាង

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ