បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Draw)

ប្ដូរ(Shift)++សញ្ញា​ដក (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Impress)

រូបតំណាង

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ