បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត ដូច្នេះ​វា​​កាន់​តែ​ជិត​​បាត​នៃ​លំដាប់​ជាជង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Draw)

+សញ្ញាដក(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស រៀបចំ - បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ (LibreOffice Impress)

រូបតំណាង

បញ្ជូន​​ថយ​​ក្រោយ​