នាំ​ទៅ​មុខ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ ដូច្នេះ​វា​កាន់​តែ​ជិត​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជា​ជង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - រៀបចំ - ​ទៅ​មុខមួយ​ (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - រៀបចំ - នាំ​ទៅ​មុខ (LibreOffice Draw)

+សញ្ញា​បូក (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស រៀបចំ - នាំ​មក​មុខ (LibreOffice Impress)

រូបតំណាង

នាំ​ទៅ​មុខ