នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - រៀបចំ - នាំ​មក​មុខ (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - រៀបចំ - នាំ​មក​មុខ (LibreOffice Draw)

ប្ដូរ(Shift)++សញ្ញាបូក (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស រៀបចំ - នាំ​មក​មុខ (LibreOffice Impress)

រូបតំណាង

នាំ​មក​មុខ