ដោយ​ផ្ដេក

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែប្រែ - ត្រឡប់ - ផ្ដេក (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image, and then click the Image tab

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ត្រឡប់ - ផ្ដេក

ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ត្រឡប់ - ផ្ដេក (LibreOffice Impress)