ត្រឡប់

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឲ្យ​​ផ្ដេក​ ឬ​បញ្ឈរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែប្រែ - ត្រឡប់ (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image - Image tab

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ត្រឡប់ (ឯកសារ​ការ​បង្ហាញ)


ដោយ​បញ្ឈរ

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​បញ្ឈរ​ពី​​កំពូល​ទៅ​បាត​ ។

ដោយ​ផ្ដេក

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.