ទ្វេ (បន្ទាត់)

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ពីរ​បន្ទាត់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស គម្លាត​បន្ទាត់ - ទ្វេ


រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ២