បន្ទាត់​តែ​មួយ

អនុវត្ត​គម្លាត​តែ​មួយ​​បន្ទាត់ទៅ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ នេះគឺ​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស គម្លាត​បន្ទាត់ - តែ​មួយ


រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១