បាត

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅគែមបាត​របស់ក្រឡា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ក្រឡា ជ្រើសក្រឡា - បាត