ពុះក្រឡា

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅលើ​របារ តារាង ចុច

រូបតំណាង

ពុះក្រឡា


ពុះក្រឡា​ជា

បញ្ចូល​ចំនួន​ជួរដេក ឬជួរឈរ​ដែលអ្នក​ចង់​ពុះ​ក្រឡា​ដែលបានជ្រើស​ទៅជា ។

ទិស

ដោយ​​ផ្ដេក

ពុះ​ក្រឡា​ដែលបាន​ជ្រើស​ទៅជា​ចំនួន​ជួរដេក​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ពុះក្រឡាទៅ​ជា  ។

ទៅជា​ប្រភាគ​ស្មើៗគ្នា

ពុះក្រឡា​ទៅជា​ជួរដេក​​ដែលមានកម្ពស់​ស្មើៗគ្នា ។

ដោយ​បញ្ឈរ

ពុះ​ក្រឡា​ដែលបាន​ជ្រើស ទៅជា​ចំនួន​ជួរឈរដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ពុះក្រឡា​ទៅជា  ។