កណ្តាល​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​កណ្តាល​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម - កណ្តាល (អនុគមន៍​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស តម្រឹម - កណ្តាល

រូបតំណាង