ស្តាំ

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម - ស្តាំ (អនុគមន៍​គំនូរ)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស តម្រឹម - ស្តាំ

រូបតំណាង

តម្រឹម​ស្តាំ