តម្រឹម​ (​វត្ថុ​អត្ថបទ)

កំណត់​ជម្រើស​​តម្រឹម​​សម្រាប់​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។​​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - តម្រឹម (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស) (LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស​ តម្រឹម (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


ឆ្វេង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​ ។

ស្តាំ

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

កណ្តាល​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​កណ្តាល​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

តម្រឹម​សង​ខាង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​ជ្រើសទៅ​រឹម​ខាងឆ្វេង និង​ខាងស្ដាំ​ទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់បាន អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​តម្រឹម​សម្រាប់​បន្ទាត់​ចុងក្រោយរបស់​កថាខណ្ឌ ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ការ​តម្រឹម ។