តម្រឹម​ស្តាំ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម - ស្តាំ

ជ្រើស កែប្រែ - តម្រឹម - ស្តាំ (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស) (LibreOffice Draw)

លើ​របារ​ឧបករណ៍​ តម្រឹម​ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) ចុច​

រូបតំណាង

​ស្តាំ


វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​គែម​ស្តាំ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​បំផុត​ក្នុង​ជម្រើស ។

ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។