កណ្ដាល​​ផ្ដេក

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម - កណ្តាល (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - តម្រឹម - កណ្តាល (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស) (LibreOffice Draw)

លើ​របារ​ឧបករណ៍​ តម្រឹម​ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) ចុច​

រូបតំណាង

កណ្តាល


ទីតាំង​បញ្ឈរ​របស់​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ មិន​ត្រូវ​បាន​​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ទេ ។ ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។