តម្រឹម​ឆ្វេង

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តម្រឹម - ឆ្វេង (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

ជ្រើស កែប្រែ - តម្រឹម - ឆ្វេង (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស) (LibreOffice Draw)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស​ តម្រឹម - ឆ្វេង​ (វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

លើ​របារ​ឧបករណ៍​ តម្រឹម​ (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) ចុច​

រូបតំណាង

ឆ្វេង


វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​បំផុត​ក្នុង​ជម្រើស ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។