ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស​ ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្នុង​ពាក្យ​ និង​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ អញ្ចឹង​ពាក្យ​គឺ​ជា​ជម្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case


លក្ខណៈ​ប្រយោគ

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

អក្សរ​តូច

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

អក្សរ​ធំ

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

សរសេរ​ពាក្យ​ទាំង​អស់​ជា​អក្សរ​ពុម្ព​

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

បិទ/​បើក​លក្ខណៈ​​អក្សរ​

Toggles case of all selected Western characters.

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ទទឹង​ពាក់​កណ្តាល

ផ្លាស់​ប្តូរ​តួអក្សរ​អាស៊ី​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​ទទឹង​ពាក់​កណ្តាល ។

ទទឹង​​ពេញ​លេញ

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

ហ៊ីរីហ្គាណា

ផ្លាស់​ប្តូរ​តួ​អក្សរ​អាស៊ី​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​តួ​អក្សរហីរា​ហ្គាណា ។

កាតាកាណា

ផ្លាស់​ប្តូរ​តួអក្សរ​អាស៊ី​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​តួ​អក្សរ​​កាតាកាណា ។