តួ​អក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួ​អ​ក្សរ

លើ​របារ​ ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ (ដោយ​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​វត្ថុ) ចុច

Icon

តួ​អក្សរ


ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.