រូបមន្ត

Inserts a formula into the current document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វត្ថុ - រូបមន្ត

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ហើយ​ចុច

រូប​តំណាង

រូបមន្ត