បញ្ចូល​វត្ថុ OLE

បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ វត្ថុ OLE ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​តំណ​មួយ ឬ​វត្ថុ​បង្កប់​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វត្ថុ - វត្ថុ OLE

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូប​តំណាង

វត្ថុ OLE


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ឬ​អូស​ និង ទម្លាក់​ដើម្បី​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ OLE ទៅ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ទេ ។


វត្ថុ​ OLE ទទេ​ និង​ អសកម្ម​​​គឺ​ថ្លា​ ។

បង្កើត​ថ្មី

បង្កើត​វត្ថុ OLE ដោយ​ផ្អែក​តាម​ប្រភេទ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ជ្រើស។

ប្រភេទ​វត្ថុ

ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត។

បង្កើត​ពី​ឯកសារ

បង្កើត​វត្ថុ OLE ពី​ឯកសារ​ដែល​មាន​ស្រាប់។

ឯកសារ

ជ្រើស​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ជា​វត្ថុ​ OLE មួយ​ ។

ឯកសារ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់ ឬ​បង្កប់ ឬ​ចុចស្វែងរក ដើម្បី​ស្វែងរក​ទីតាំង​ឯកសារ ។

ស្វែង​រក​ ...

រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល រួច​ចុច បើក

តំណ​ទៅ​ឯកសារ

អនុញ្ញាត​ប្រអប់​ធីក​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ជា​តំណ​ទៅ​ឯកសារ​ដើម ។ បើ​មិន​អនុញ្ញាត​ប្រអប់​ធីក​នេះ វត្ថុ OLE នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កប់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។