វត្ថុ​

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វត្ថុ


រូបមន្ត

Inserts a formula into the current document.

វត្ថុ OLE​

បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ វត្ថុ OLE ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​តំណ​មួយ ឬ​វត្ថុ​បង្កប់​មួយ ។