រត់​ម៉ាក្រូ

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - តួ​អក្សរ​ពិសេស

On the Standard or the Insert toolbar, click

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស


ពេល​អ្នក​ចុច​តួអក្សរ​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់ តួ​អក្សរ​ពិសេស ការ​មើល​ជា​មុន​ និង កូដ​ជា​លេខ​​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​​សម្រាប់​​តួអក្សរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

ពុម្ព​អក្សរ

ជ្រើស​ពុម្ពអក្សរ​ដើម្បី​បង្ហាញ​តួអក្សរ​ពិសេស​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​វា។

សំណុំ​រង

ជ្រើស​ប្រភេទ​យូនីកូដ​ សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ តួអក្សរ​ពិសេស​សម្រាប់​ប្រភេទ​យូនីកូដ​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​តារាង​តួអក្សរ ។

តារាង​តួ​អក្សរ​

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

តួ​អក្សរ​

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.