ជ្រើស​ប្រភព

ជ្រើស​ម៉ាស៊ីន​​ស្កេន​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Media - Scan - Select Source