បញ្ជី

​យល់​ព្រម​ ឬ​ច្រាន​ចោល​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នីមួយៗ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears. Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

វាល​​ជម្រើស

រាយ​កា​រផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​ត្រូវ​បានកត់​ត្រា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ត្រូវ​បានបន្លិចក្នុង​ឯកសារ ។ ដើម្បី​តម្រៀប​បញ្ជី ចុច​ក្បាល​ជួរឈរ ។ ចុច ខណៈ​ដែល​អ្នក​ចុច ដើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​កែ​សម្រួល​មតិយោបល់​​​ធាតុ​មួយ​​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​ធាតុ​ និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ កែ​សម្រួល - សេចក្តី​អធិប្បាយ


បន្ទាប់​ពី​​អ្នក​យល់​ព្រម​ ឬ​ច្រាន​ចោល​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មួយ​ បញ្ជី​ទាំង​មូល​​​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ឡើង​វិញ​​ ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​ស្ថាន​ភាព​ "បាន​យល់​ព្រម​" ឬ​"បាន​ច្រាន​ចោល" ។

អំពើ

Lists the changes that were made in the document.

អ្នក​និពន្ធ

Lists the user who made the change.

កាល​​បរិច្ឆេទ

Lists the date and time that the change was made.

មតិយោបល់

Lists the comments that are attached to the change.

យល់​ព្រម

Accepts the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

ច្រាន​ចោល

Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

យល់​ព្រម​ទាំង​អស់

ព្រម​ទទួល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់ ហើយ​លុប​រំលេច​ចេញពី​ឯកសារ។

ច្រាន​ចោល​ទាំង​អស់

បដិសេធ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់ ហើយ​លុប​រំលេច​ចេញពី​ឯកសារ។

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម​ក្នុង​ ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ របស់​បញ្ជី ៖

កែ​សម្រួល​មតិយោបល់​

Edit the comment for the selected change.

តម្រៀប

តម្រៀប​បញ្ជី​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​​ក្បាល​ជួរ​ឈរ ។

អំពើ

Sorts the list according to the type of change.

អ្នក​និពន្ធ

Sorts the list according to the Author.

កាល​​បរិច្ឆេទ

Sorts the list according to the date and time.

មតិយោបល់

Sorts the list according to the comments that are attached to the changes.

ទីតាំង​ឯកសារ

Sorts the list in a descending order according to the position of the changes in the document. This is the default sorting method.