បង្ហាញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

Shows or hides recorded changes.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...


អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការបង្ហាញ​លក្ខណ​សម្បត្តិ​របស់​ធាតុ​ markup ដោយ​ជ្រើស​

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ដាក់​ព្រួញ​កណ្តុរ​លើ​ markup នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​និពន្ធ និង​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​ពេល​វេលា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ ។