ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - រក & ជំនួស - ប្រអប់​ធីក ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា និង​ប៊ូតុង ...

លើ​របារ​ ទិន្នន័យ​តារាង​ ចុច​រូបតំណាង ស្វែង​រក - ធីកប្រអប់​ស្វែង​រក​ស្រដៀង​គ្នា​ ​- ប៊ូតុង​... (ទិដ្ឋភាព​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ)

លើ​របារ​ រចនា​សំណុំ​បែបបទ​ ចុច​ ស្វែង​រកកំណត់​ត្រា - ធីកប្រអប់​ស្វែង​រក​ស្រដៀង​គ្នា​ ​- ប៊ូតុង​... (ទិដ្ឋភាព​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ)


Similarities

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា ។

ការកំណត់

កំណត់​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ ប្រសិន​បើ​ពាក្យ​មួយ​ដូច​ពាក្យ​ស្វែង​រក​ ។

ផ្លាស់​ប្តូរ​តួ​អក្សរ

Enter the number of characters in the search term that can be exchanged. For example, if you specify 2 exchanged characters, "sweep" and "creep" are considered similar.

បន្ថែម​តួអក្សរ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ​អតិបរមា ដែល​ពាក្យ​អាច​លើស​ចំនួន​តួអក្សរ​ក្នុង​ពាក្យ​ស្វែងរក ។

យក​តួអក្សរ​ចេញ

បញ្ចូល​ចំនួន​តួអក្សរ ដែល​ពាក្យ​អាច​ខ្លី​ជាង​ពាក្យ​ស្វែងរក ។

ផ្សំ

ស្វែងរក​ពាក្យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​បន្សំ​ណា​មួយ​នៃ​ការ​កំណត់​ការ​ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា ។