ជ្រើស​ទាំង​អស់​

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - ជ្រើស​ទាំងអស់

+A

រូបតំណាង

ជ្រើស​ទាំងអស់