បិទភ្ជាប់

បញ្ចូល​​មាតិកា​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​មួយ​​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ ។

ប្រភព

បង្ហាញ​ប្រភព​មាតិកា​ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់។

ជម្រើស

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​មាតិកា​ក្ដារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បិទភ្ជាប់។