កាត់

យក​ជម្រើស​ចេញ​​ និង ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ កែ​សម្រួល​ - កាត់​

+X

លើ​របារ​ ស្តង់ដារ ចុច

រូបតំណាង

កាត់