មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - ធ្វើ​វិញ

លើ​របារ​ ស្តង់ដារ ចុច

រូបតំណាង

ធ្វើ​វិញ