មិន​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - មិន​ធ្វើ​វិញ

+Z

លើ​របារ​ ស្តង់ដារ ឬ​របារ​ទិន្នន័យ​តារាង ចុច

រូបតំណាង

មិន​ធ្វើ​វិញ


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ​ចំនួន​ (ឧទាហរណ៍​ រចនាប័ទ្ម​កែ​សម្រួល​​) មិន​អាច​ត្រូវ​​បាន​ធ្វើ​វិញ​ ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច​បោះបង់​ពាក្យ​បញ្ជា​មិន​ធ្វើ​វិញ ដោយ​ជ្រើស កែសម្រួល - ធ្វើ​វិញ ។


អំពី​ពាក្យ​បញ្ជា​មិន​ធ្វើ​វិញ​ក្នុង​​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ពេល​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ អ្នក​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​តែ​​ពាក្យ​បញ្ជា​ចុង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​កំណត់​ត្រា​មួយ​​ក្នុង​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ និង​បន្ទាប់​មក​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ មិន​ធ្វើ​វិញ​ កំណត់​ត្រា​ត្រូវ​បាន​លុប​ ។


អំពី​ពាក្យ​បញ្ជា​​មិន​ធ្វើ​វិញ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ

បញ្ជី​ មិន​ធ្វើ​វិញ​ ​ត្រូវ​បាន​ជម្រះ​ នៅ​ពេល​អ្នក​អនុវត្ត​ប្លង់​ថ្មី​ទៅ​កាន់ស្លាយ ។