រក្សាទុក​ទាំង​អស់

រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice ដែលបានកែប្រែ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - រក្សា​ទុក​ទាំងអស់


ប្រសិន​បើ​អ្នក​​​កំពុង​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ ឬ​ចម្លង​​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន​ ប្រអប់ រក្សា​ទុក​ជា​ នឹង​បង្ហាញ​ឡើង​ ។