ផ្ញើ

ផ្ញើ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ដទៃ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ម៉ឺនុយ ឯកសារ - ផ្ញើ


E-mail Document

បើក​បង្អួច​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អ៊ីមែលលំនាំ​ដើម​របស់​អ្នក​ជា​មួយ​នឹង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​ ។ ប្រើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

បង្ហាញ​ប្រអប់​នាំចេញ​ជា PDF គឺ​នាំចេញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ជា Portable Document Format (PDF) ហើយ​បន្ទាប់មក​បើក​បង្អួច​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ដោយ​មាន​ PDF ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់ ។