ស្ថិតិ

Displays statistics for the current file.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

លក្ខណសម្បត្តិ


ទំព័រ

ចំនួន​ទំព័រ​ក្នុង​ឯកសារ​ ៕

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.