ទូទៅ

មាន​ព័ត៌​មាន​មូល​ដ្ឋាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

លក្ខណសម្បត្តិ ទូទៅ


ឯកសារ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ ។

ប្រភេទ ៖

បង្ហាញ​ប្រភេទ​ឯកសារ​ សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ទីតាំង ៖​

បង្ហាញ​ផ្លូវ​ និង ឈ្មោះ​របស់​ថត​ ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​​ទុក​ ។

ទំហំ ៖

បង្ហាញ​ទំហំ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ជា​បៃ ។

​បាន​បង្កើត​ ៖

បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​ និង​ ពេល​វេលា​ និង​ អ្នក​និពន្ធ ពេល​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដំបូង​ ។

បាន​កែប្រែ ៖

បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​ និង​ ពេល​វេលា​ និង​ អ្នក​និពន្ធ ពេល​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដំបូង​ក្នុង​​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ LibreOffice មួយ​។

Template:

Displays the template that was used to create the file.

បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ ៖

បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ ​​ពេល​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ចុង​ក្រោយ ព្រម​ជាមួយ​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ​ដែល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​ ។

ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

​បោះពុម្ព​ចុង​ក្រោយ ៖

បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ និង ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ពេល​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ចុង​ក្រោយ​ ។

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

ចំនួន​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ ៖

បង្ហាញ​ចំនួន​ដង ​​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ ។

អនុវត្ត​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ

រក្សា​ទុក​ឈ្មោះ​ពេញ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ឯកសារ​ ។ អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​ឈ្មោះ​ ដោយ​ជ្រើស​ - LibreOffice - ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​.

Reset Properties

កំណត់​ពេល​វេលា​កែសម្រួល​​ទៅ​សូន្យ​​វិញ​ ការ​បង្កើត​កាល​បរិច្ឆេទ​ជា​​ពេល​វេលា​ និង កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ លេខ​កំណែ​​​ទៅ​ ១ ។ ​កាល​បរិច្ឆេទ​កែប្រែ​ និង ​​​​បោះពុម្ព​ក៏​ត្រូវ​​បាន​លុប​​ផង​ដែរ ។​